Opprett varsel

Tavex-krav

Adresse: Karl Johans Gate 1, 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 23 89 71 22

Email: tavex@tavex.no

Norway – TAVEX GULL OG SOLV AS
Reg. no. 913336976

BN BANK
Kontonummer: 9235.35.18609
CULTURA BANK
Kontonummer: 1254.62.08778
PARETO BANK
Kontonummer: 9380.06.77783

Norway Norway – TAVEX AS
Reg. no. 997347536

PARETO BANK
Kontonummer: 9380.06.77775